Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2011

poswix
5487 b8b2 500
Reposted frompouler pouler

September 22 2011

Good breakfast :)
Reposted fromviperbjpn viperbjpn
poswix
Każdego ranka otrzymujesz dwadzieścia cztery złote godziny. To jedna z niewielu rzeczy na świecie, które dostaje się za darmo. Za wszystkie pieniądze świata nie można kupić ani jednej dodatkowej godziny. Co zrobisz z bezcennym skarbem? Pamiętaj, że musisz go wykorzystać, bo dostajesz go tylko raz. Jeśli zmarnujesz te dwadzieścia cztery godziny, nic i nikt nie odda ci ich z powrotem.
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir
poswix
0995 9c63
love is love
Reposted frombananas bananas
poswix
poswix
1028 1f73
Reposted frommacedonia2004 macedonia2004
poswix
1210 2b31
Reposted fromsoupdujour soupdujour
poswix
Reposted fromghasz ghasz
poswix
1230 a0a1
poswix
1246 1d2e
Reposted fromshizuku shizuku
poswix
1279 102e
poswix
1377 17f7
Reposted frommariola mariola
poswix
1383 feea
Reposted frommetalchamber metalchamber
poswix
1431 912f
Reposted fromopuszek opuszek
poswix
4153 0c32
Reposted fromdramamine dramamine via11am 11am

September 20 2011

poswix
4517 4c55
Reposted fromwebsta websta
poswix
4591 7363
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate
poswix
poswix
0313 2744
Reposted fromwieszjakjest wieszjakjest
poswix
0315 3a02
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl